วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      หน้าแรก
      เกี่ยวกับสาขาวิชา
      หลักสูตร
      บุคลากร
      ผลงานและงานวิจัย
      การประกันคุณภาพ
      ภาพกิจกรรม
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
      ดาวน์โหลด
      กระดานถามตอบ
 
  หลักสูตร
 
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ (ไทย): วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Engineering (Computer Engineering)    
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Eng. (Computer Engineering)

รูปแบบของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1       เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2       เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน    เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ระยะเวลาการศึกษา
ให้ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน หากต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา
ต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดของหลักสูตร โดยต้องได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน จึงจะถือว่าเรียนจบหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง (หลักสูตรเทียบโอน)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                  6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                  6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา                                                            9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                6 หน่วยกิต
และเลือกเรียนจาก 4 กลุ่มข้างต้นอีก                                   3 หน่วยกิต
ให้เลือกรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจากกลุ่มวิชาต่าง ๆ ให้ครบ 30 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรรวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                    113 หน่วยกิต
(2.1) วิชาแกน                                                                  
- วิชาแกนทางวิศวกรรม                                                   41 หน่วยกิต
(2.2) วิชาเฉพาะด้าน
- กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์                                      3 หน่วยกิต
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์                           9 หน่วยกิต
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                                       16 หน่วยกิต
- กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                      23 หน่วยกิต
(2.3) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา                                         15 หน่วยกิต
(2.4) วิชาการศึกษาทางเลือก                                              6 หน่วยกิต

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                   6 หน่วยกิต

หมายเหตุ  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป นักศึกษาสามารถเลือกเรียนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอน โดยเลือกเรียนตามรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จากกลุ่มวิชาต่างๆ ให้ครบ 30 หน่วยกิต  ทั้งนี้ต้องมีรายวิชาภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตร รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 1490,1491
พบข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำกรุณาแจ้ง WebMaster : CyberKamp@hotmail.com