วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      หน้าแรก
      เกี่ยวกับสาขาวิชา
      หลักสูตร
      บุคลากร
      ผลงานและงานวิจัย
      การประกันคุณภาพ
      ภาพกิจกรรม
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
      ดาวน์โหลด
      กระดานถามตอบ
 
  หลักสูตร
 

แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE101   คณิตศาสตร์วิศวกรรมพื้นฐาน                                                     3 (3-0-6)
ENCE105   ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร                                                                3 (3-0-6)
ENCE106   ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร                                                   1 (0-3-2)
ENCE107   การเขียนแบบวิศวกรรม                                                           3 (2-3-6)
ENCE109   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                             3 (2-3-6)
ENCE110   ปฏิบัติการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                                          1 (0-3-2)
ENCE108  การฝึกฝีมือช่างเบื้องต้น                                                           1 (0-3-2)
GESOxxx  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์)                               3 (3-0-6)
GELAxxx   วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา)                                       3 (3-0-6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 21 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE102  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1                                                           3 (3-0-6)
ENCE401  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                                  3 (2-3-6)
ENCE404  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง                                                             3 (3-0-6)
ENCE503  การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ                                              3 (3-0-6)
ENCE504  ปฏิบัติการการออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะ                                  1 (0-3-2)
ENCE111  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมบนเว็บ                                            1 (0-3-2)
GELAxxx   วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา)                                      3 (3-0-6)
GESCxxx  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์)            3 (3-0-6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 20 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE103  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                                           3 (3-0-6)
ENCE104  ความน่าจะเป็นและสถิติวิศวกรรม                                                3 (3-0-6)
ENCE505  การออกแบบและจำลองระบบดิจิทัล                                              3 (3-0-6)
ENCE506  ปฏิบัติการการออกแบบและจำลองระบบดิจิทัล                                 1 (0-3-2)
ENCE301  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                                                    3 (2-3-6)
ENCE112  วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                        3 (3-0-6)
GEHUxxx  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)                              3 (3-0-6)
GELAxxx   วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาภาษา)                                      3 (3-0-6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 22 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE501  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                                                       3 (3-0-6)
ENCE302  วิศวกรรมซอฟต์แวร์                                                                3 (3-0-6)
ENCE403  การสื่อสารข้อมูล                                                                    3 (3-0-6)
ENCE507  อิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                    3 (3-0-6)
ENCE508  ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                        1 (0-3-2)
ENCE201  ระบบฐานข้อมูล                                                                     3 (2-3-6)
ENCE114  กฎหมายและจรรยาบรรณทางคอมพิวเตอร์                                      3 (3-0-6)
ENCE115  ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์                                    3 (3-0-6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 22 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE135  ระบบควบคุม                                                                       3 (3-0-6)
ENCE402  ระบบปฏิบัติการ                                                                             3 (3-0-6)
ENCE509  โครงสร้างและการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์                        3 (3-0-6)
ENCE303  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ                                                       3 (2-3-6)
ENCE405  เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการออกแบบ                                          3 (3-0-6)
ENCE406  ปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการออกแบบ                             1 (0-3-2)
GELAxxx   วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (เลือกเรียนจากกลุ่มวิชาภาษา)                      3 (3-0-6)
GEHUxxx  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์)                              3 (3-0-6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 22 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE510  การเชื่อมต่อใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์                                           3 (3-0-6)
ENCE511  ปฏิบัติการการเชื่อมต่อใช้งานไมโครโพรเซสเซอร์                               1 (0-3-2)
ENCE502  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี                                1 (0-3-2)
ENCE116  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1                                                1 (0-3-2)
ENCExxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             3 (3-0-6)
ENCExxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             3 (3-0-6)
ENCExxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             3 (3-0-6)
GESCxxx  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์)            3 (3-0-6)
GESOxxx  วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป (กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์)                              3 (3-0-6)
ENCE901  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                1 (0-3-2)
หรือ
ENCE903  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                1 (0-3-2)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 22 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE902  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                        5 (0-560-0)
หรือ
ENCE904  สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                          5 (0-560-0)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม 5 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                 หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCE117  โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2                                                3 (0-6-3)
ENCExxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             3 (3-0-6)
ENCExxx   วิชาเลือกทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                                             3 (3-0-6)
xxxxxxx     วิชาเลือกเสรี                                                                        3 (3-0-6)
xxxxxxx     วิชาเลือกเสรี                                                                        3 (3-0-6)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม  15 หน่วยกิต
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ ตามแผนการศึกษาของชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาสามารถนำวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 1 ไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 และสามารถนำวิชาต่างๆ ในภาคเรียนที่ 2 ไปลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ได้ (การลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ 4 ให้ลงทะเบียนเรียนให้ครบตามแผนการศึกษา)

หลักสูตร

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 1490,1491
พบข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำกรุณาแจ้ง WebMaster : CyberKamp@hotmail.com