วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      หน้าแรก
      เกี่ยวกับสาขาวิชา
      หลักสูตร
      บุคลากร
      ผลงานและงานวิจัย
      การประกันคุณภาพ
      ภาพกิจกรรม
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
      ดาวน์โหลด
      กระดานถามตอบ
 
  เกี่ยวกับสาขาวิชา
 

           จากแนวทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) รัฐบาลจึงมีนโยบายปฏิรูปการทำงาน และเพิ่มศักยภาพทุกภาคส่วนของรัฐ ให้เอื้ออำนวยต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชน โดยการผลักดันยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และต้องการพัฒนาประเทศ ไปสู่สังคม แห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ (Knowledge Based Society) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาของคนไทยให้มีความแข็งแกร่ง สามารถรองรับการท้าทายในการแข่งขันเศรษฐกิจใหม่ของโลกได้อย่างเต็มที่  จึงทำให้มีการนำกลยุทธ์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาเป็นกลไกสำคัญ ในการประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ เพื่อการปฏิรูปสู่การตลาดระดับโลก การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนา กระบวนการผลิต ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ภายใต้สภาวการณ์ดังกล่าว คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์คำนวณและออกแบบก่อนทำการทดลองจริง เพื่อให้ได้แนวทางไปสู่วิธีที่ดีกว่าของการปฏิบัติการจริง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบในลักษณะของนาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ (Computational Nanotechnology) รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกริด (Grid Technology) เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการพัฒนาประเทศภายใต้สภาวการณ์ที่ต้องแข่งขันกันอย่างเต็มที่ จะต้องขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้นบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีในขณะนี้มุ่งไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพและการใช้งานง่ายในเชิงวิศวกรรม ดังนั้นคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จึงมุ่งผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศ และแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ และความพร้อมด้านความรู้ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีบุคลากรที่สามารถสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน และมั่นคงต่อไป
           สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จำเป็นในการวางแผนหลักสูตรได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม ซึ่งปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อประเทศไทย โดยด้านหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ และการให้บริการด้านอาหารสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแพทย์พื้นบ้าน สถานที่ท่องเที่ยวและการพักผ่อนระยะยาวของผู้สูงอายุ จึงนับเป็นโอกาสในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยและนำมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งจะเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แต่ในอีกด้านก็จะเป็นภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ขณะเดียวกัน การใช้อินเทอร์เน็ตช่วยในการแพร่ขยายของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน ทำให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์เป็นไปอย่างลำบากมากขึ้น ตลอดจนปัญหาการก่อการร้าย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม่ๆ และการค้ายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ความรู้ ทักษะและจริยธรรมที่ถูกต้องในการใช้คอมพิวเตอร์ในกลุ่มวัยกำลังศึกษา
           การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เป็นกลไกด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนที่ต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และเป็นไปตามลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสร้างศีลธรรมและสำนึกใน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 1490,1491
พบข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำกรุณาแจ้ง WebMaster : CyberKamp@hotmail.com