วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      หน้าแรก
      เกี่ยวกับสาขาวิชา
      หลักสูตร
      บุคลากร
      ผลงานและงานวิจัย
      การประกันคุณภาพ
      ภาพกิจกรรม
      ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
      ดาวน์โหลด
      กระดานถามตอบ
 
  บุคลากร
 
 
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์ยศวรรธน์ จันทนา
สังกัดแขนงวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน : ตึกอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 1490
Email : yotsawatns@gmail.com
Website :
Facebook :
การศึกษา : วศ.ม. (ไฟฟ้า-โทรคมนาคม)
    วศ.บ. (ไฟฟ้า-โทรคมนาคม)
     
 
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์สมคิด  ฤทธิ์เนติกุล
สังกัดแขนงวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน : ตึกอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 1490
Email : cyberkamp@hotmail.com
Website :
Facebook :
การศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
    วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
     
 
ชื่อ - นามสกุล : อาจารยวรชัย ศรีสมุดคำ
สังกัดแขนงวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน : ตึกอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 1491
Email : hs5xij@hotmail.com
Website  
Facebook :
การศึกษา : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม)
     ค.อ.บ. (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์-โทรคมนาคม)
     
 
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์ปริยากร  บัวทอง
สังกัดแขนงวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน : ตึกอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 1490
Email : phaka_poo@hotmail.com
Website :
Facebook :
การศึกษา : วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
    วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม)
     
 
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์วาสนา วงศ์ษา
สังกัดแขนงวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน : ตึกอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 1490
Email : -
Website :
Facebook :
การศึกษา : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
    วศ.บ.. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
     
 
ชื่อ - นามสกุล : อาจารย์ภูมิศักดิ์ สนามชัยสกุล
สังกัดแขนงวิชา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ห้องทำงาน : ตึกอุตสาหกรรม 1 ชั้นที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 056-717100 ต่อ 1490
Email : -
Website :
Facebook :
การศึกษา : M.Sc. (Information System Security)
    วศ.บ.. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง
   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ (056)717100 ต่อ 1490,1491
พบข้อผิดพลาดหรือมีคำแนะนำกรุณาแจ้ง WebMaster : CyberKamp@hotmail.com